woensdag 21 maart 2012

Doopboek Liefkenshoek 1622-1706 plotsklaps opgedoken

Het komt gelukkig nog steeds voor dat verloren gewaande DTBL-bronnen (of afschriften daarvan) onverwachts opduiken. Dit bleek onlangs toen een integraal afschrift bleek te bestaan van het doopboek van de fortkerk van Liefkenshoek betreffende het tijdvak 1622-1706.

Liefkenshoek, 17e eeuw, Atlas van Loon
Liefkenshoek was in de periode 1585 tot 13 februari 1786 een Staats fort met een gereformeerd kerkje aan de Schelde nabij Antwerpen. Bij een inventarisatie van overgeleverde DTBL-bronnen bleek eind 19de eeuw dat het originele doopboek van dit kerkje betreffende de genoemde periode niet meer te traceren was. Wel was bekend dat door de schoolmeester van Liefkenshoek (Jan Jansen Leerdam) in 1764 in opdracht van de kerkenraad een afschrift van dit boek was vervaardigd vanwege de slechte staat waarin het zich toen bevond. Dit afschrift werd door Joost van der Baan omstreeks 1889 aangetroffen in het archief van de Nederlands-Hervormde Gemeente van Rilland-Bath. (De Navorscher, jaargang 1889, p. 441.)
Daarna (vermoedelijk vanaf 1919) bevond dit afschrift zichin de collectie van het Rijksarchief in Zeeland te Middelburg.( Abr. Mulder, Retroacta van den Burgerlijken stand in Zeeland, Den Haag, 1925, p.102.) Daar sneuvelde het hoogstwaarschijnlijk tijdens het bombardement op Middelburg op 17 mei 1940. Het werd na 1945 nergens meer aangetroffen.

Begin 2012 werd ik erop geattendeerd dat zich in het archief van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (KOKW) te Sint-Niklaas een afschrift van de kopie-versie van het genoemde doopboek bevindt. Dit afschrift bleek omstreeks 1930 te zijn vervaardigd door Jozef De Wilde die toen onderpastoor was in het vlakbij Liefkenshoek gelegen dorp Doel. Boven zijn kopie prijkt de tekst die Leerdam in 1764 boven zijn afschrift plaatste:
Copie autenticq van het doopregister der kerke te Liefkenshoek beginnende met het jaar 1622 den 15 november voor soo verre de selve uut de oude originele stucken is kunnen saam gebragt worden. Ingevolge de resolutie van den kerkenraad van Liefkenshoek van 15 september 1763 is het overboeken van de doopregisters onder het opzigt van den predikant met alle naukeurigheyt door den schoolmeester alhier begonnen den 13 april 1764.
In 2004 maakten twee leden van de KOKW (het echtpaar Paul Jacobs en Mariet Van den Broecke) een digitale versie van het afschrift van De Wilde. Voorzien van een inleiding en enigszins aangepast is deze versie te raadplegen op mijn website.
De aangetroffen ca. 14.000 namen (waaronder vele doopgetuigen) zijn inmiddels verwerkt in mijn Repertorium betreffende de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek. 

Door J.M.G. Leune

Geen opmerkingen:

Een reactie posten